การจัดส่ง

แจ้งการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด

เนื่องจาากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับการขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมมาตรการล็อคดาวน์เพิ่มเติม โดยมีมาตรการควบคุมการเดินทาง และเพิ่มการตั้งจุดคัดกรอง การเดินทางเข้า - ออก สีแดงเข้ม ส่งผลให้การจัดส่งสินค้ามีความล่าช้ากว่ากำหนด

ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

รายละเอียดการจัดส่งสินค้า

1. รายการสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายใน  3 - 7 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

2. ปลายทางที่จัดส่ง กรณีที่เป็นอาคารสูง บริษัทฯ จะจัดส่งให้กับผู้รับที่ชั้น 1 เท่านั้น

3. ปลายทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส จัดส่งเฉพาะอำเภอเมืองเท่านั้น

4. เงื่อนไขต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งสินค้าในพื้นที่ ตามเกาะต่างๆ

 

การรับสินค้า

1. สินค้าจะได้รับการจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งหลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว หรือไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Calll Center : 02-720-1112 ตั้งแต่เวลา จันทร์ - ศุกร์ : 8.00 น. - 17.00 น.

3. กรุณาตรวจเช็คสินค้าเมื่อท่านได้รับสินค้าทันที และปฏิเสธการรับสินค้าหากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น, ผิดสี, จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับเจ้าหน้าที่ Calll Center : 02-720-1112 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 น. - 17.00 น.

**ในกรณีที่ท่านเซ็นรับสินค้าแล้วทาง บริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี

 

 

การตรวจสอบสถานะสินค้า

หลังจากที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้า และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อเป็นการยืนยันรายการสั่งซื้อ

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อของท่านได้ โดยการ คลิกที่ “บัญชีสมาชิก” ที่อยู่ด้านบนด้านขวาของหน้าเว็บไซต์ และ

คลิก "รายการสั่งซื้อ" จะมีรายละเอียดรายการสั่งซื้อของท่านให้ตรวจสอบได้ โดย นำเลขติดตามสถานะสินค้า 13 หลัก 

( 618xxxxxxxxxx ) ไปตรวจสอบได้ที่เว็ปไซต์ : www.nimexpress.com

 

Copyright © 2014 JORAKAY CORPORATION CO.,LTD. All rights reserved.